O nas

Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w obrocie towarami rolno-spożywczymi oraz usługach logistyczno-transportowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w kraju i za granicą stanowimy zespół profesjonalistów związanych z branżą rolniczą. Posiadamy rozbudowane kontakty handlowe na terenie Węgier jak również innych krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Słowacja, Polska, Niemcy. Jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym partnerem gwarantującym kontraktową jakość oferowanych przez nas produktów połączoną ze sprawną logistyką. Zapewniamy całoroczną i stałą współpracę z producentami oraz odbiorcami zbóż na terenie całej Unii Europejskiej. Jesteśmy importerem śruty sojowej, słonecznikowej i rzepakowej. Dostarczamy zboża dla przemysłu młynarskiego jak również zaopatrujemy mieszalnie pasz i fermy drobiu. Transparentność i uczciwość wobec naszych partnerów jest naszym priorytetem.

Z wyrazami szacunku,
Zespół FLASHTUNE Kft.

 

 

OGŁOSZENIE PLANU TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zarządy spółek:
SVZP, s.r.o. spółka utworzonej zgodnie z prawem słowackim, z siedzibą w Čadca, Palárikova 76, 022
01 Čadca, Republika Słowacka, REGON: 50358693 wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Żylinie, dział Sro, wpis nr 65838/L, reprezentowanej przez uprawnionego do
samodzielnej reprezentacji prezesa zarządu Jana Šmec
(zwana dalej „Spółką Przejmującą“)
a
FLASHTUNE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer
Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, lok. 27, 01-015 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000389860, REGON: 142943036, NIP:
5252509941, reprezentowaną przez prezes zarządu, uprawnioną do samodzielnej reprezentacji Annę
Dagmarę Manicką
(zwana dalej „Spółką Przejmowaną 1“)
a
AGRO BERNATIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Elektoralna 13, lok. 24, 00-137 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000457823, REGON: 146606465, NIP: 5223005273,
reprezentowana przez prezesa zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Michała Jana
Rusiniak
(zwana dalej „Spółką Przejmowaną 2“)
podjęły decyzję o transgranicznym połączeniu Spół kiPrzejmującej i Spółek Przejmowanych.
Działając na podstawie art. 516 4 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych,
zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia
transgranicznego tych spółek sporządzony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych
w dniu 28 czerwca 2019 r., wraz z załącznikami, w poniższym brzmieniu.

PLIKI DO POBRANIA