About us

We are a company that specializes in business trade of farming and food products as well as in logistics & transport services. With many years of experience attained both in the country and abroad, we have built a team of professionals associated with the agricultural sector. We have broad business contacts in Hungary and other EU member states, i.e. the Czech Republic, Slovakia, Poland and Germany. We are a reliable and trustworthy partner guaranteeing the contractual quality of our products combined with effective logistics. We ensure regular, all-year-long cooperation with producers and buyers of grains in the European Union. We are importer of soybean, sunflower and rapeseed meal. We deliver grains for the milling industry and supply feed mixing plants and poultry farms. Transparency and integrity towards business partners is our priority.

Yours sincerely
FLASHTUNE Kft. Team

 

OGŁOSZENIE PLANU TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zarządy spółek:
SVZP, s.r.o. spółka utworzonej zgodnie z prawem słowackim, z siedzibą w Čadca, Palárikova 76, 022
01 Čadca, Republika Słowacka, REGON: 50358693 wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Żylinie, dział Sro, wpis nr 65838/L, reprezentowanej przez uprawnionego do
samodzielnej reprezentacji prezesa zarządu Jana Šmec
(zwana dalej „Spółką Przejmującą“)
a
FLASHTUNE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer
Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, lok. 27, 01-015 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000389860, REGON: 142943036, NIP:
5252509941, reprezentowaną przez prezes zarządu, uprawnioną do samodzielnej reprezentacji Annę
Dagmarę Manicką
(zwana dalej „Spółką Przejmowaną 1“)
a
AGRO BERNATIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Elektoralna 13, lok. 24, 00-137 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000457823, REGON: 146606465, NIP: 5223005273,
reprezentowana przez prezesa zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Michała Jana
Rusiniak
(zwana dalej „Spółką Przejmowaną 2“)
podjęły decyzję o transgranicznym połączeniu Spół kiPrzejmującej i Spółek Przejmowanych.
Działając na podstawie art. 516 4 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych,
zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia
transgranicznego tych spółek sporządzony przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych
w dniu 28 czerwca 2019 r., wraz z załącznikami, w poniższym brzmieniu.

PLIKI DO POBRANIA